OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 267. i 304.  Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11,  67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 ) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka br. 338-01/24 od 27.05.2024. godine, objavljujemo:

 O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka 

I

Obavještavaju se akcionari  Društva Hotel „Palas “ a.d. Banja Luka da će godišnja Skupština akcionara biti održana dana, 28.06.2024. godine, u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka sa početkom u 10,00 časova.

II

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Izbor radnih tijela ( Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)  Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka ;
  2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana, 25.12.2023. godine;
  4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2023. godinu;
  5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu;
  6. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu ;
  7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu ;
  8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024.godinu ;

III

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.06.2024. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 11,00 časova sa istim dnevnim redom.

Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.60 Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala.

Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.

UPRAVNI ODBOR