OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 , 82/19 i 17/23) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka br. 611-01/23 od 08.12.2023. godine, objavljujemo:

OBAVJEŠTENIJE

o sazivanju i održavanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari Društva Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka da će vanredna sjednica Skupštine akcionara biti održana dana, 25.12.2023. godine, u sjedištu Društva, Ulica Kralja
Petra I Karađorđevića br. 60, Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela ( Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka ;

2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana, 29.09.2023.godine;

4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o odobravanju kreditnog zaduženja društva Hotel “Palas” a.d. Banja Luka br.159-01/23 od 29.09.2023. godine;

5. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o uspostavljanju založnog prava na nekretnini društva Hotel “Palas” a.d. Banja Luka br.160-01/23
od 29.09.2023. godine;

6. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu zaključenja posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti

6.1 Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju kreditnog zaduženja;

6.2 Razmatranje i donošenje odluke o uspostavljanju založnog prava na nekretnini;

7. Razno.

Razlog sazivanja:

Sjednica Skupštine akcionara saziva se radi donošenja odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti:

  • Kreditno zaduženje

Hotel „Palas“ a.d. Banja Luka namjerava se kreditno zadužiti kod Nova Banka a.d. Banja Luka u iznosu od 14.300.000,00 KM, sa rokom otplate od 120 mjeseci i kamatnom stopom šestomjesečni EURIBOR (min. 0,00%)+ 4,00%, minimalna kamatna stopa iznosi 4,00% godišnje.

  • Obezbjeđenje kreditnog zaduženja

U svrhu obezbjeđenja kreditnog zaduženja iz prethodne tačke potrebna je odluka o uspostavljanju založnog prava na nekretnini označenoj kao kč 3773, 2785/4, 2785/5, 3785/6, 3785/7, 4378/8, 5681/2 i 5681/10 KO Banja Luka, u korist Nova Banka a.d. Banja Luka.

Preporuka Upravnog odbora:

Predlaže se Skupštini akcionara hotel ,Palas“ a.d. Banja Luka da donese Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti koje se odnose na kreditno zaduženje i
obezbjeđenje kreditnog zaduženja na nekretnini označenoj kao kč 3773, 2785/4, 2785/5, 3785/6, 3785/7, 4378/8, 5681/2 i 5681/10 KO Banja Luka, u korist Nova Banka a.d. Banja Luka.

Kredit će omoguditi finansiranje projekta izgradnje novog objekta, što će po završetku projekta omogućiti paboljšanje poslovnog rezultata.

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluka pod tačkom 6. dnevnog reda da, u skladu sa Članom 435. Zakona o privrednim društvima imaju pravo da ne prihvate
predložene odluke te da u slučaju izglasavanja navedenih odluka mogu iskoristiti svoje pravo u skladu za Zakonom o privrednim društvima (SI. glasnik RS br.127/2008, 58/2009,100/2011,
67/2013,100/2017,82/2019 i 17/2023).

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 15.12.2023. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova
sa istim dnevnim redom.

Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.60 Banja Luka, radnim danom u periodu od 9,00
do 14,00 časova, počev od objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala.

Materijal za Skupđtinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

UPRAVNI ODBOR